Nyheter

Grid List

Sista datum är 31 mars. De flesta frågorna handlar bara om byggande av bostäder. Det finns utrymme att komma med egna åsikter. Gör gärna det!  Skriv gärna om annat också. Så som kommunikationer, fritid & idrott, grönområden, handel och arbetsplatser.

http://www.salem.se/Innehall/Tillfalliga-sidor-under-startsidan/Oversiktsplan-Salem-2030/

 

Så här tycker Rönningepartiet om översiktsplanen.

Vi ska bevara, förbättra och underhålla den unika karaktären av bostäder och arbetsplatser i Salems kommun för kommande generationer.

Utformningsprinciper i planerna:

 

Ett antal principer behövs för att styra den långsiktiga planeringen och utvecklingen i Salems Kommun för att uppfylla ovanstående syfte.

1) Se till de unika värden och särarter vi har i kommunen, se till att bevara och förbättra den historiska karaktären av de olika miljöerna som finns. I första hand lyfter vi fram fem olika miljöer med egna karaktärer:

 

a) Rönninge

 

Rönninge är det ursprungliga stationssamhället med villor från förra sekelskiftet. Den snickarglädje och trähuskänsla som finns här attraherar många familjer hit istället för till andra orter i Storstockholm. Denna karaktär ska bevaras och förstärkas när samhället utvecklas och moderniseras med nya planområden.

b) Salem

 

Salemstaden är med sina villor, kedjehus, radhus och flerfamiljshus ett ovanligt lyckat exempel på vad miljonprogrammet under 1960-talet skapade. Här finns plats för barnlek, motion och samvaro. Cykel- och gångbanor är integrerade på ett smart sätt. Biltrafiken är i det närmaste helt separerad. Vi kan vara mer stolta än vi är över denna fina kommundel och fortsätta utveckla nya områden som behåller och förstärker denna karaktär.

c) Söderby

 

Söderby har skapats med en genomtänkt gestaltning som grund. Man har lyckats utveckla en egen, modern profil som har lånat sin karaktär av den gamla sjukhusmiljön. Här finns tillgänglighet, trivsel och skönhet. Vid utvecklingen av nya planområden i Söderby bör vi fortsätta arbeta efter de uppdragna riktlinjer som finns här.

d) Vattentäktskyddad landsbygd

 

Största delen av Salems kommun är en vattenskyddstäkt för Bornsjön där Stockholm Vatten äger marken. Det betyder att i större delen av kommunen kan vi inte etablera några nya byggområden. Detta stora skyddsområde gör istället att vi har en unik natur och ett kulturområde som kan tjäna som ströv- och rekreationsområde för hela kommunen, och för hela Stockholmsregionen. Här finns gott om plats och många minnesmärken att uppleva i en nära, skön natur.

e) Övriga landsbygdsområden

 

Utanför vattenskyddsområdet har Salems kommun områden som kan utvecklas. Närmast Mälaren finns ett större, attraktivt område som skulle kunna utvecklas till en nytt större exploateringsområde. Under förutsättning att vi utvecklar enligt de naturliga förutsättningarna som finns här, med den karaktär av sjönära natur med jordbruk, skog och klippor och skapar ett bebyggt samhälle kan vi här ge plats för ett utmärkt boende och liv för många människor.

2) Separation av trafik och människor.

 

a) Där det är möjligt skapa separata gångbanor och cykelvägar genom hela kommunen.

b) I möjligaste mån etablera gräs/plantering som buffertremsan mellan vägen och gångbanor där de är bredvid varandra.

3) Separation av parkering och trafik.

 

a) Skapa parkeringsplatser separat från gator när det är möjligt som allmän regel, särskilt i kommersiella områden.

4) Håll människor nära naturen/naturlig miljö.

 

a) Bevarande av naturmiljön längs gångbanor och vägar. Naturområden, träd och naturliga planteringar bör finnas som buffert mellan byggd miljö och gångvägar/cykelvägar /vägar där det är möjligt, särskilt vid större byggnader med flera våningar.

b) Tillhandahålla offentliga gångbanor längs sjöar och genom naturområden, utformade och underhållna för att vara säkra och tillgängliga för alla människor, cyklar och barnvagnar samt med hänsyn till den naturliga miljön.

 

c) Maximera den "vilda" karaktär av naturen i hela kommunen genom att minimera gallring eller andra onödiga ingrepp i skogar, längs vägar och stigar, längs sjöar och vattendrag, etc.

 

d) Balansera "vilda" område med planteringar och blommor utformade och underhållna för skönhet, användbarhet och lågt underhåll.

 

e) Tillhandahålla återkommande öppna/gräsytor längs gångvägar och cykelvägar med bänk och barnvänliga faciliteter och lekplatser var möjligt, för att göra sådana områden attraktiva för att tillbringa tid i. 

 

5) Bevara luftkvaliteten i hela kommunen.

 

Rönninge var förr känt för sin goda luft, det var en av anledningarna till att Söderbysjukhus byggdes här med sina flera våningar av balkonger där människor kunde "ta in luften".

a) Uppmuntra användning av cyklar och kollektivtrafik genom ett utformat nät som alternativ till bilen.

b) Praktiska och effektiva trafikflöden och parkering för kommersiella, buss och tågplatser (anläggningar) för att minimera behovet av att "köra runt" vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp I kommunen.

6) Bevara vattenkvaliteten inom kommunen.

 

a) Adekvat hantering och behandling av allt dagvatten.

b) Ingen offentlig eller privat exploatering direkt längs stränderna.

c) Naturbuffert längs alla stränder för att underlätta att sakta ner och filtrera dagvattenavrinning.

7) Mänsklig skala av vår byggda miljö.

 

Bevara kommunens grundläggande karaktär med övervägande 1-2,5 plans villa och radhus utspridda genom, och i nära kontakt med naturen.

a) Håll en lämplig balans mellan höga lägenhetsbyggnader i förhållande till 1-2,5 plans villa och radhus. (Bestäm denna balans i dag och sätt ett förhållande som fungerar som baslinje.)

b) Med tanke på storleken på kommunen, fastställ en maximal täthet av bostäder per kvm.

c) Högre hus med bostäder och/eller affärer ska inte vara högre än 4,5 våningar.

d) Ju högre byggnaden är, ju längre distans ska den hålla från vägbanor och allmän synlighet.

Slutsats

 

Ovanstående riktlinjer bör tjäna som en stadig ram för styrning av planering och utveckling av Salems kommun på längre sikt - att bidra till kontinuitet i detta arbete, oavsett politiska och/eller personalförändringar. Riktlinjerna är ett verktyg för att skydda, bevara och förbättra den unika karaktären av kommunen och dess olika områden/komponenter. De gör också klart för olika myndigheter om hur invånarna i denna kommun vill att utvecklingen ska ske för att ge ett hälsosamt familjeliv, arbete och rekreationsmiljö på ett nära och bekvämt avstånd till Stockholm. 

 

40 långtidsparkeringsplatser vid Konsum försvinner redan nu när Småa och Atkins Sverige AB kommer att genomföra geotekniska undersökningar inför planeringen av de nya bostäderna under perioden 14 - 31 mars 2016. Dessa platser är alltid fullt utnyttjade under dagtid. Nu måste dessa hitta plats på andra sidan järnvägen. Men detta är bara början. När väl byggnationen kommer igång kommer dessa p-platser och många fler både långtids- och korttidsparkeringar försvinna för gott.

Läs gärna mer om detta i min blogg "Alla vägar leder till ..."

Mer info finns också på http://www.salem.se/Innehall/Tillfalliga-sidor-under-startsidan/Aktuellt-i-hogerspalten/Startskott-for-Smaas-bostader-i-Ronninge-centrum/

En stämningsbild från publikplats när Salems kommunfullmäktige ska enas om kommunens budget och mål inför 2017. Mötet började efter två av allmänhetens frågor, en om utökade bryggor vid Bergviks brygga, samt en om ett HVB-hem där avsaknaden på information till grannar innan bygglov medgivits upprört många boende i sydöstra Rönninge. Efter frågorna följde en tre och en halv timmar lång debatt bara inom den första punkten, dvs budgeten. Vid denna upplagas pressläggning hade sammanträdet inte ens kommit halvvägs. En webbinspelning av mötet kommer finnas på kommunens hemsida och du kommer att kunna hitta en länk här.

Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde 2016-04-26 kom bygglovet för byggandet av lägenheter i Rosstorpsbacken upp. Trots att detaljplanen är mycket generös vill byggaren frångå den och bygga stödmurar och uteplats på mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Grannar har naturligtvis klagat på detta. Vi argumenterade i bygg- och miljönämnden att detaljplanen skall följas. Byggaren var medveten om förutsättningarna när man förvärvade byggrätten och skall därför följa detaljplanen. Risken finns nu p.g.a. detta avsteg ifrån planen att grannar kommer att överklaga och därigenom fördröja byggnation på platsen. Vi i Rönningepartiet yrkade på avslag. Det blev votering där vi röstade för avslag, centern lade ner sin röst och S, M och L röstade för ett beviljande med avvikelser mot gällande detaljplan.

 

På kommunfullmäktigemötet torsdag 28 april kommer Rönningepartiets motion o att återigen ha ett Demokratistipendium riktat mot unga i kommunen att debatteras. Ungas engagemang i demokratifrågor minskar enligt många forskare och debattörer bl.a. docent Staffan I. Lindberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Att då som Salems kommun nu gjort, avskaffa ett stipendium som skulle kunna leda till att Salems ungdomar bryter den trenden ser vi i Rönningepartiet som mycket olyckligt. Vi har därför föreslagit att ett stipendie eller liknande riktas direkt till kommunens nionde klasser. Där hela klassen, en grupp eller en individ kan söka stipendiet. Informationen kan riktas direkt till skolans samhällskunskapslärare, rektor, elevråd och/eller enskilda elever som kan välja att arbeta med stipendiet i projektform eller något annat sätt. Övriga partier i kommunfullmäktige tycker inte att detta är en bra idé, tyvärr. 

Följ gärna debatten om ni är intresserade på http://www.salem.se/Innehall/Politik--organisation/Sammantraden/Webbsandningar/

 

Här är nr 15–17 på vår valsedel, fr v Lena Wallenius, Helén Axelsson och Ingemar Ohlson. Möt oss alla i Hela Salems lokalparti under rubriken OM OSS.

Ridsport

Att bättre stötta och ge goda förutsättningar för de ridintresserade i Salem är viktigt av många skäl. Intresset för att rida är stort i kommunen och många reser långa sträckor till grannkommuner för att kunna ägna sig åt sitt intresse.

Rönningepartiet föreslår i motion till kommunfullmäktige att utreda hur man genomför projektet ”Hästar på Ersboda”. Rp tycker det är hög tid att ta det stora hästintresset i kommunen på allvar. 

Vi ska se till att skapa förutsättningarna för en etablering av ridhus.

Med oss röstar du för...

Valkampanjens tomteverkstad för Rönningepartiet. Först sågar vi upp träskivorna, sedan monterar vi upp valaffischerna på dem.

Om oss

Du kanske undrar hur Rönningepartiets valkampanj fungerar? Dagarna före kampanjstarten ser det ut som snickarverkstad hos några av oss. Vi tillverkar nästan allt kampanjmaterial själva - från flygblad till affischer.

Laserbion i Rönningepartiets valbuss väckte stort jubel.

Om oss

I årets valrörelse har Rönningepartiet introducerat något helt nytt, en laserbio som väckte stor uppmärksamhet på premiären under den välbesökta Salemsdagen. Föreställningar i Salem C fredag eftermiddag och lördag förmiddag samt Söderby Torg kl 15-16.

På gång...

Väderprognos

Ronninge Sweden Mestadels Molnigt (dag), 2 °C
Current Conditions
Soluppgång: 8:22 am   |   Solnedgång: 3:40 pm
96%     4.9 m/s     34.338 bar
Forecast
FR Lägst: 0 °C Högst: 4 °C
Lägst: 0 °C Högst: 3 °C
Lägst: 0 °C Högst: 2 °C
Lägst: 1 °C Högst: 2 °C
TI Lägst: -1 °C Högst: 0 °C
ON Lägst: -1 °C Högst: 1 °C
TO Lägst: 0 °C Högst: 1 °C
FR Lägst: 0 °C Högst: 2 °C
Lägst: 0 °C Högst: 2 °C
Lägst: 2 °C Högst: 3 °C